שם משתמש   סיסמא
דף הבית  דרושים  צור קשר 
חפש מלון


תקנון ההתאחדות

שם האגודה: התאחדות המלונות בישראל

ISRAEL HOTEL ASSOCIATION

מספר תאגיד: 2820/99

מטרות האגודה


2. מטרות האגודה הן:
א. לאחד ולאגד את החברים ולייצגם בפני ממשלת ישראל, משרדי הממשלה, רשויות מקומיות, מוסדות ואירגונים פרטיים וציבוריים בארץ ובחו"ל.
ב. לשקוד על שיפורה המקצועי של המלונאות בישראל.
ג. לסייע בקידום, בפיתוח ובהרחבה של התיירות במדינה.
ד. להגן על האינטרסים החוקיים של החברים בהתאחדות ולהסדיר את היחסים ביניהם.

פעולות האגודה


3.  לעקוב אחר התפתחות תנועת התיירות העולמית ולחקור את תנאי השיווק של תעשיית התיירות בארץ ובחו"ל.

4. ליזום, לעודד ולהמריץ השקעות, בניה והפעלה של תשתית לתיירות על-ידי הממשלה, גורמים ציבוריים ופרטיים.

5. לפרסם את מחירי המלונות בהתאם לתנאי השוק וההסדרים עם גורמים הנוגעים שנעשו כדין.   

6. ליזום, להסדיר ולבצע מדיניות יחסי העבודה בתעשיית התיירות.

7. לפעול להסדרת היחסים בין החברים והתאחדותם לבין העובדים ואירגוניהם ולחתום בשם חבריה כצד להסכמים קיבוציים.

8. ליזום, לארגן, ליסד ולתמוך בממוסדות להכשרה מקצועית.

9. לנהל תעמולה והסברה להגברת תנועת התיירות בארץ ובחו"ל.

10. להוציא לאור כתבי עת, פרסומים, חוברות, כרזות, ולהפיק סרטים וכיוצ"ב.

11. ליסד בנקים ומוסדות כספיים אחרים לצורכי המלונאות בארץ ולסייע בהקמת מוסדות כאלה.

12. ליסד חברות מניות, לסייע בהקמתן ולהשתתף בפיתוחן למען פיתוח תעשיית התיירות. להקים סוכנויות של קניה ומכירה ולעסוק ביבוא של מוצרים שיש להם קשר למלונאות.

13. להתקשר בחוזים ובהתחייבויות, לקנות, למכור, לרכוש, לממן, לפקח, לנהל, ולהחזיק ולנצל נכסים דלא ניידי, מטלטלין או זכויות כפי שייקבע מדי פעם לפעם.

14. להשקיע ולהשתמש בכספי ההתאחדות באופן שהיא תקבע מפעם לפעם.

15. לקיים מוסדות ליעוץ משקי, כלכלי ופיננסי למלונות קיימים ולעזרת משקיעים ויוזמים חדשים.

16. ליעץ, להדריך ולכוון פעולות ניהול, שיפור וקידום בענף.

17. לעשות כל פעולות אחרות המכוונות להשגות מטרות ההתאחדות הן בארץ והן בחו"ל.

 
חברות

18.א.  אלה כשירים להתקבל כחברים באגודה:
(1) אדם או תאגיד שהוא הבעלים של עסק של מלון והוא מפעילו ומנהלו.
(2) אדם או תאגיד שהוא מנהלו או מפעילו של עסק של מלון.
(3) אדם או תאגיד הבונה ומקים מלון לצורך הפעלתו וניהולו.
(4) אדם או תאגיד שבשליטתו רשת של עסקי מלונות – לא פחות משלושה במספר ובהם, בכולם ביחד, לא פחות מ-500 חדרים ובתנאי כי כל המלונות שבשליטת הרשת יהיו חברים באגודה.
(5) אדם שהוועידה של ההתאחדות החליטה להעניק לו מעמד של חבר כבוד.
(6) בתקנה 18.א. סעיפים קטנים (1) (2) (3) (4) בריבוי בעלים ו/או מפעילים ו/או מנהלים של עסק של מלון אחד או רשת עסקי מלונות כשיר להתקבל מאותו מלון או מרשת של עסק מלונות חבר אחד בלבד.

    ב. אלה כשירים להתקבל כעמיתי האגודה:
(1) אדם או תאגיד אשר עיסוקם העיקרי בתחום הקרוב למלונאות או לתיירות.
(2) אדם או תאגיד אשר עיסוקם אינו בתחום המלונאות או התיירות אך יש להם עניין עקיף במלונאות במסגרת עיסוקם.

    ג. לעמית האגודה יהיו הזכויות והחובות המפורטים להלן:
(1) זכות השתתפות בוועידה הארצית, ללא זכות הצבעה.
(2) הזכויות שהוקנו לחבר המפורטות בתקנה 40 להלן.
(3) זכות להיבחר למוסדות האגודה.
(4) החובה לשלם דמי חבר.
(5) כל יתר החובות האחרים המוטלים על חבר, יחולו בשינויים המחויבים גם על עמית.

    ד. חבר כבוד יהנה מכל הזכויות של חבר זולת זכות ההצבעה.

19.א. המונח שליטה בתקנה 18 (א) (4) פירושו אחד מאלה:
(1) כל או מירב זכויות הבעלות בעסקי אותם מלונות.
(2) כל או מירב זכויות ההצבעה והדעה בגופים שהם הבעלים של העסקים האמורים.
(3) כל או מירב זכויות ההנהלה והניהול בהם בסעיפים הקטנים (1), (2), (3) אינם זהים, תכריע ועדת הארגון לאיזה מהם זכות החברות באגודה.

ב. אדם או תאגיד בתקנה 18 – משמעותם ביחיד וברבים.

20. בקשה להתקבל כחבר או כעמית תהא ערוכה בטופס שייקבע על ידי ההתאחדות מפעם לפעם. בקשות לחברות תידונה בפני ועדת האירגון. האמור בסעיף זה לא יחול על חבר כבוד.

21. סניף ההתאחדות שבתחומו מצוי המלון של המבקש, רשאי לחוות דעתו לגבי בקשה להתקבל כחבר. ועדת הארגון תדון ותחליט בבקשה לאחר קבלת חוות הדעה האמורה. לא חיווה הסניף את דעתו תוך זמן סביר לאחר פניית ההתאחדות- תדון ותחליט ועדת הארגון ללא חוות הדעת. סניף התאחדות המלונות לא יהא רשאי לקבל חבר חדש אלא לאחר קבלת המלצת ועדת ארגון של ההתאחדות.

22. ועד הסניף וכן מי שהגיש בקשה להתקבל כחבר ההתאחדות ובקשתו נדחתה, רשאים לערער בפני המועצה על החלטת ועדת הארגון. החלטת המועצה בעירעור תהא סופית.

23. מי שנתקבל כחבר ההתאחדות הוא גם חבר הסניף אשר בתחומו נמצא המלון של אותו חבר. מי שנתקבל כחבר בסניף ההתאחדות הנו חבר התאחדות המלונות בישראל לכל דבר ועניין.

24. המתקבל להתאחדות ישלם דמי כניסה, מס חבר ותשלומים אחרים, כפי שיוחלט מפעם לפעם על-ידי המועצה.
 


25. החברות בהתאחדות תפקע בכל אחד מהמקרים הבאים:
א. אם החבר יפשוט את הרגל או – במקרה של תאגיד – הוצא נגדו צו פירוק או צו קבלת נכסים.
ב. הרשיון לניהול מלון נשלל מהחבר בנסיבות שבית הדין של ההתאחדות יראה בהן סיבות לביטול החברות.
ג. החבר מסר הודעה בכתב להנהלה על פרישתו מההתאחדות.
ד. בית הדין של ההתאחדות הורה לבטל את חברותו בהתאחדות.
ה. החבר משתמט, במשך שישה חודשים לפחות, מתשלום מיסים ו/או תשלומים אחרים המוטלים על החבר בהתאם לתקנות ופקיעת חברותו אושרה בועדת האירגון.
ו. אם חדל להיות כשיר לחברות כנדרש על פי תקנה 18 (א) ו-(ב).
ז. בוטלה חברותו בהתאחדות בהחלטת המועצה כאמור בסעיף 64 להלן.
ח. אם חדל להיות חבר בסניף מרצונו או אם הופסקה חברותו בסניף בהחלטת הסניף והחלטה זו אושרה על-ידי המועצה.

26.א. חבר שחברותו נפסקה מסיבה איזו שהיא, יהא חייב לשלם להתאחדות את מלוא הסכומים שיגיעו לה ממנו בתור מיסים, אגרות וכל התשלומים האחרים עד תום שנת הכספים שבה הופסקה החברות כאמור. שנת הכספים של התאחדות -המלונות מתחילה ב-1 בינואר ונגמרת ב-31 בדצמבר. 

ב. אדם או תאגיד אשר היה חבר בהתאחדות ואשר מסיבה כלשהי פסק להיות חבר בהתאחדות, לא יתקבל מחדש כחבר בהתאחדות אלא אם בקשתו להתקבל כחבר בהתאחדות הובאה לדיון ולהכרעת ההנהלה וההנהלה אישרה, ברוב דעות, את קבלתו כחבר.


סניפים

27. ההתאחדות תתמוך בהקמת סניפים ותסייע בפעולתם וטיפוחם בהתאם לייחודם הגיאוגרפי ופעולתם במסגרות מטרות ההתאחדות. המועצה תקבע את הגבולות והתחומים של הסניפים והיא רשאית לשנותם בהתאם לצרכים.

28. סניף רשאי לשמור על עצמאותו האירגונית.

29. כל מקום או אזור אשר בו פועל או מתאחד ארגון מקומי של חברי ההתאחדות, רשאית המועצה על פי שיקול דעתה ולאחר שהובאה בפניה בקשתו של אותו ארגון, להכיר בו כסניף. המועצה רשאית לבטל בכל עת את ההכרה שהוענקה לארגון מקומי, אם יוחלט על כך ברוב של שני שליש מהמצביעים בישיבת המועצה שהנושא נכלל מלכתחילה בסדר יומה.

30. המועצה רשאית להכיר באירגון מלונות בעלי אופי דומה שאינם משתייכים לסניפים כסניף, ויחולו עליו כל ההוראות הנוגעות לסניף.

31. פעולות הסניפים יוגבלו לענינים המתחייבים מיחודם הגיאוגרפי, או לענינים הנובעים מהוראות ותקנות גורמי השלטון המקומיים והמוסדות הפועלים במערכת שלטונית זאת, ושאינם בעלי אופי ארצי כללי. פעולה או מעשה של סניף שעלולים להיות להם השלכות לגבי תפקידיה הארציים של ההתאחדות או שהם חורגים מטבעם מתחום סמכותם של סניפים, יבוצעו רק לאחר אישורם המוקדם על-ידי ההנהלה.

32.א. ההתאחדות לא תהיה אחראית להתחייבויות הסניפים אלא אם ניתן אישור על כך מראש ובכתב. בהעדר אישור כזה, לא יפעל סניף ולא יתיימר לפעול בשמה ומטעמה של ההתאחדות.

 ב.   סניפי ההתאחדות יקבלו חברים חדשים לאחר קבלת המלצת ועדת ארגון של ההתאחדות. התקבל חבר לסניף ההתאחדות, הוא יהפוך אוטומטית לחבר בהתאחדות המלונות בישראל, ומתחייב למלא את חובותיו לסניף ולהתאחדות עפ"י התקנון.

 
מוסדות האגודה

33. מוסדות האגודה הם:
א. הוועידה הארצית.
ב. נשיא ההתאחדות.
ג. מ"מ הנשיא ויו"ר מועצת ההתאחדות.
ד. מועצת ההתאחדות.
ה. הנהלת ההתאחדות.
ו. נשיאות.
ז. ועדת הביקורת.
ח. בית הדין של ההתאחדות.


ועידה ארצית

34. הוועידה הארצית היא המוסד העליון של ההתאחדות.

35.א. הוועידה הארצית הרגילה תתכנס אחת לשלוש שנים במועד שייקבע על-ידי ההנהלה וההודעה על מועד כינוסה תמסר 45 יום מראש. אחת לשנה תכונס ועידה שנתית פרט לשנה שבה מתקיימת ועידה ארצית רגילה.
ב. ועידה ארצית שלא מן המניין תכונס בהתאם להחלטת המועצה או ההנהלה, או לפי דרישה בכתב של שני סניפים או יותר, המייצגים לפחות רבע ממספר חברי ההתאחדות, או לפי דרישה כאמור של לפחות שליש מחברי ההתאחדות.

36. נתקבלה דרישה לכנס ועידה שלא מן המניין בהתאם לתקנה 35 (ב), יורה נשיא ההתאחדות על כינוסה תוך 15 יום ממועד קבלת הדרישה.

37. בסמכותה של ועידה רגילה:

א. לקבוע את מדיניות ההתאחדות וקווי פעולתה.
ב. להחליט בנושאים הנוגעים לפעולתה של ההתאחדות.
ג. לאשר דינים וחשבונות ודו"חות כספיים.
ד. לבחור את:
1) נשיא ההתאחדות.
2) מ"מ הנשיא ויו"ר מועצת ההתאחדות.
3) חברי המועצה.
4) ועדת הביקורת.
5) בית הדין של ההתאחדות.
ה. לשנות את תקנון ההתאחדות.
ו. להחליט על פירוק ההתאחדות.

38. הוועידה תבחר ביושב ראש הוועידה וסגן יושב ראש הוועידה, ועדת מינויים, ועדת היגוי ובכל הוועדות הנוספות כפי שתראה לנכון. ועדת המינויים תהיה מורכבת מנציגי כל הסניפים, נציג מכל סניף.

39. סדר יומה של ועידה ארצית רגילה יקבע על-ידי ההנהלה, והוא יכלול בכל מקרה את הסעיפים הבאים:
א. בחירת נשיא ההתאחדות.
ב. בחירת מ"מ הנשיא ויו"ר מועצת ההתאחדות.
ג. בחירת חברי המועצה.
ד. בחירת ועדת ביקורת.
ה. בחירת בית הדין של ההתאחדות.

40. חבר בהתאחדות המבקש להעלות הצעות לדיון או להחלטה בוועידה הארצית, יעלה את הצעותיו בכתב בפני ההנהלה 30 יום לפני מועד פתיחת הוועידה.
 אין ההנהלה חייבת להעלות לדיון בוועידה כל הצעה, ואולם היא חייבת להודיע על ההצעות לוועידה.

41. סדר יומה של ועידה ארצית יופץ בין החברים לפחות 15 יום לפני תאריך הוועידה.

42. מניין חוקי בוועידה ארצית יתהווה על ידי נוכחותם, בעת פתיחת הוועידה, של מחצית מספר הצירים הזכאים להשתתף בה. באין מניין חוקי תדחה פתיחת הוועידה בשעה אחת ואז היא תהיה חוקית בכל מספר צירים.

43. החלטות הוועידה ינוסחו על-ידי ועדת ההיגוי ויובאו לדיון והצבעה.

44. החלטות בוועידה תתקבלנה ברוב רגיל של הצירים הנוכחים באולם בשעת ההצבעה והמצביעים.

45. הצעות לבחירת בעלי תפקידים במוסדות ההתאחדות יובאו לדיון ולהצבעה בוועדת המינויים.

46. א. בכפוף לאמור להלן ההצבעה בכל ענין העומד לדיון ולהחלטה בוועידה תהא על-ידי הרמת יד.
ב. הצבעה לבחירת בעלי תפקידים תהא על-ידי הרמת יד, אלא אם תדרש הצבעה חשאית על-ידי לפחות 10 צירים.

47. ועידה מורכבת מצירים.
כל חבר שמספר חדריו 100 ומעלה, זכאי לשגר ציר אחד לוועידה. כל החברים שמספר חדריהם פחות מ-100 חדר יתאחדו בסניפיהם והסניף יבחר מתוכם צירים על פי מפתח של ציר ל-100 חדר ועוד ציר אחד על עודף החברים (בתנאי שהוא עולה על 50 חדרים). כל החברים שאינם שייכים לסניפים ומספר חדריהם נמוך מ-100 חדרים יאוחדו, לצורך שיגור צירים, על פי המפתח לעיל, על-ידי הוועדה האירגונית.

48. חבר התאחדות כמוגדר בסעיף 18 (א) (4) רשאי לשגר ציר לוועידה.

49. נשיא ההתאחדות וממלא מקומו ישמשו אף הם כצירים בוועידה.

50. כצירים בוועידה שלא מן המניין ישמשו הצירים שניבחרו לוועידה הרגילה שקדמה לה.

51. (הסעיף שונה).


הנשיא ומ"מ הנשיא ויו"ר המועצה

52. הנשיא מייצג את ההתאחדות ואחראי במשותף עם מ"מ הנשיא ויו"ר המועצה לביצוע החלטות מוסדות ההתאחדות.

53.א. אדם המבקש לכהן כנשיא ההתאחדות או מ"מ הנשיא – יו"ר מועצת ההתאחדות יודיע בכתב להנהלת ההתאחדות על מועמדותו לתפקיד הנשיא או מ"מ הנשיא ויו"ר המועצה. ההודעה בכתב תימסר לפחות 15 יום לפני מועד כינוסה של הוועידה הארצית.

ב. אם לא שלח אדם הודעה ו/או אם ההודעה לא הגיעה במועד כאמור בסעיף 53(א) לעיל, לא תוצג מועמדותו של אותו אדם לתפקיד הנשיא או מ"מ הנשיא ויו"ר המועצה ואותו אדם לא יהיה רשאי להשתתף כמועמד בבחירות לאחד התפקידים הנ"ל, אלא אם תחליט הוועידה אחרת ברוב רגיל.

ג. מועמד לתפקיד נשיא או מ"מ נשיא ויו"ר המועצה אשר כיהן באותו תפקיד שתי תקופות רצופות, חייב לקבל את אישורה של הוועידה ברוב של שני שלישים מהצירים הנוכחים בהצבעה נפרדת לפני הליך הבחירה עצמו.

54. הנשיא ומ"מ הנשיא ויו"ר המועצה רשאים להשתתף ולהצביע בכל מוסדות האגודה מלבד ועדת הביקורת ובית הדין.

 
המועצה

55. א. המועצה נבחרת על-ידי ועידה ארצית, והיא מורכבת מנשיא ההתאחדות ומ"מ הנשיא ועוד עשרים חברים     הנבחרים על-ידי הוועידה בלבד וארבעים ושלושה חברים הנבחרים על ידה על פי המלצת הסניפים באופן יחסי למספר החדרים המיוצגים על-ידי כל סניף בתנאי שלכל סניף יהיה לפחות נציג אחד במועצה.
     ב.  כל יושבי ראש הסניפים יהיו חברי המועצה מתוך 43 החברים הנבחרים. יושב ראש של סניף חדש יצטרף למועצה הבאה שתבחר לאחר הקמת הסניף.

56. המועצה תהא המוסד העליון של ההתאחדות בין ועידה ארצית אחת לחברתה.

57. מ"מ הנשיא ויו"ר המועצה, יושב ראש בישיבות המועצה. בהעדרו, יישב בראשה אחד מסגני הנשיא לפי בחירת המועצה. בהעדר שני אלה – חבר מועצה שניבחר על ידה.
58. המועצה מאשרת את התקציב השנתי, תעריף מיסי החבר ודמי הכניסה. כמו כן ממנה את רואה החשבון של ההתאחדות.
59. המועצה מאשרת הסכמים והסדרים עם גופים ממשלתיים ואחרים הנוגעים לחברי ההתאחדות או לחלק מהם.

60. המועצה רשאית לאשר הקמת קרנות מיוחדות לביצוע פעולות למען הגשמת מטרות ההתאחדות, ולחייב את חברי ההתאחדות או חלק מהם – הכל לפי הענין – בתשלומים לקרנות.

61. המועצה רשאית להתקין תקנות וכללים לניהול מקצועי תקין והוגן של עסקי חברי ההתאחדות.

62. המועצה מאשררת את יושבי ראש הסניפים כחברים להנהלה ובוחרת מתוכה 3 סגנים לנשיא ואת יושבי הראש של הוועדות הבאות להלן:
א. שיווק וקידום התיירות.
ב. הכשרה וחינוך מקצועי.
ג. ארגון.
ד. עבודה.
ה. כלכלה.
62.א. "אדם המבקש לכהן כסגן נשיא ההתאחדות יודיע בכתב למועצה על מועמדותו לתפקיד זה. ההודעה בכתב תימסר לפחות 7 ימים לפני מועד כינוס המועצה".

63.א. המועצה מוסמכת למנות חבר הנהלה ו/או יו"ר ועדה, במקום חבר הנהלה ו/או יו"ר ועדה שחדל מסיבה כלשהי מכהונתו.
ב. המועצה מוסמכת לבחור ועדת אד – הוק בהתאם לצרכים מזדמנים.

64. המועצה מוסמכת לבטל את חברותו של חבר בהתאחדות ובלבד שהחלטת הביטול תתקבל בהצבעה גלויה, או חשאית, אם תדרש על-ידי 10 חברים, ותהיה מנומקת ובכתב.

65. חבר מועצה יחדל לכהן כחבר מועצה ויפנה את מקומו:
א. אם התפטר על- ידי הודעת התפטרות בכתב.
ב. אם נעדר ללא צידוק סביר ארבע פעמים רצופות מישיבותיה.
ג. אם בית הדין של ההתאחדות החליט על ביטול חברותו במועצה.
ד. אם חדל להיות חבר ההתאחדות.
ה. אם הוחלף על-ידי הסניף שמטעמו הוא ניבחר כחבר המועצה.

66. חבר מועצה שניבחר בהמלצת סניף ושחדל להיות חבר מועצה – רשאית המועצה לבחור בחבר אחר במקומו שהומלץ אף הוא על-ידי אותו הסניף.
 חבר מועצה שניבחר על-ידי הוועידה ושחדל להיות חבר המועצה – רשאית המועצה לבחור בחבר אחר.

67. מנין חוקי בישיבות מועצה יתהווה על-ידי נוכחותם, בעת פתיחת הישיבה של מחצית חברי המועצה. באין מנין חוקי תדחה פתיחת הישיבה במחצית השעה ואז היא תהיה חוקית בכל מספר של חברים.

68. החלטות המועצה תתקבלנה ברוב דעות החברים המשתתפים בהצבעה. היו דעות שקולות – תהא ליו"ר זכות דעה נוספת ומכרעת.
 
69. המועצה תתכנס אחת לארבעה חודשים, אלא אם תקרא על-ידי יו"ר המועצה ומ"מ הנשיא או על פי דרישה בכתב של לפחות חמישה מחבריה.
 נמסרה ליו"ר המועצה דרישה כאמור, חייב הוא לכנס את המועצה תוך 21 יום מתאריך הדרישה. לא כינס הוא את המועצה כאמור, רשאים החברים שדרשו את כינוסה לכנסה במקום ובמועד שיצויין בהודעה שתישלח בחתימת ידם לכל חברי המועצה, לפחות שבועיים ימים לפני מועד הכינוס.


הנהלה

70. ההנהלה מורכבת מהאנשים הבאים:
א. הנשיא.
ב. ממלא מקום הנשיא ויו"ר המועצה.
ג. שלושה סגני הנשיא.
ד. יושבי ראש הוועדות, חמישה במספר.
ה. כל יושבי ראש הסניפים המאושרים של ההתאחדות.
ו. כל מי שכיהן בעבר כנשיא או כיו"ר ההנהלה או כיו"ר המועצה.
ז. מי שמכהן כיו"ר מועצת המנהלים של תאגיד הנמצא בשליטת ההתאחדות.

71. ההנהלה פועלת בהתאם להחלטות הוועידה הארצית והמועצה.

72. הנשיא יושב ראש בישיבות ההנהלה.

73. בהעדר הנשיא יושב בראש ישיבות ההנהלה ממלא מקום הנשיא ובהעדרו של זה אחד מסגניו שהנשיא הסמיכו לכך ואם לא הסמיך אחד מהם – אחד משניהם שייבחר על-ידי ההנהלה.

74. מבלי לפגוע בכלליות האמור בתקנה 71 תהיה ההנהלה מוסמכת:
א. ליישם את משימות ההתאחדות ולתרגמן לפעולות מוגדרות.
ב. לאשר את תוכנית עבודה שנתית להתאחדות.
ג. לבחון ולאשר תוכניות פעולה שיוכנו על-ידי המנכ"ל.
ד. לאשר את פעולתן והחלטותיהן של הוועדות.
ה. להסמיך איש או אנשים לחתום בשם ההתאחדות באופן כללי או לצורך פעולות מסוג מסוים.
ו. לבצע את הפעולות המפורטות בתקנה 48 ו-49 לתקנות אלו.
ז. למנות את נציגי ההתאחדות בוועדות ובמוסדות ציבוריים וממשלתיים.
ח. לקבוע עמדה לגבי שאלות, בעיות ונושאים המתעוררים מפעם לפעם והנוגעים לתחום פעולותיה של ההתאחדות.
ט. למלא את כל יתר התפקידים המפורטים בתקנון.
י. למנות חברים נוספים לוועדות או להחליף חברים מתפטרים בהתאם לצרכים – למעט מינוי יו"ר הוועדה שישאר בסמכות המועצה.
יא. למנות ועדות אד-הוק בהתאם לצרכים מזדמנים.
יב. לשמש כאסיפת בעלי מניות ו/או להשתתף באסיפת בעלי מניות ו/או למנות נציג או נציגים למטרה זו בחברות שמניותיהן כולן או חלקן בבעלות ההתאחדות.

75. החלטות ההנהלה מחייבות את כל חברי ההנהלה ואת הסניפים. בסמכות ההנהלה להקפיא, לעכב, לשנות או לדחות כל החלטה של סניף, במידה ואלה נוגדות לדעתה את מדיניות ההתאחדות או חורגות מסמכותו.

76. ההנהלה תדווח לחברי המועצה על החלטותיה.

77. המניין החוקי לישיבות ההנהלה הוא 7 חברים. החלטות ההנהלה מתקבלות ברוב דעות רגיל, על פי הצבעה בהרמת יד.

78. ההנהלה תכונס אחת ל-30 יום או בהתאם לקביעת הנשיא.

 

הנשיאות

79. הנשיאות מורכבת מהאנשים הבאים:
א. הנשיא.
ב. ממלא מקום הנשיא ויו"ר המועצה.
ג. שלושה סגני הנשיא.

שלושה מחברי הנשיאות יהיו נציגי רשתות ושני חברי הנשיאות יהיו נציגי מלונות בודדים.
בתפקידי נשיא, מ"מ נשיא ויו"ר המועצה וסגני נשיא לא יכהנו בעלי תפקידים מאותה רשת או מאותו מלון.

80. הנשיאות פועלת בהתאם להחלטות הוועידה הארצית, המועצה וההנהלה.

81. הנשיא ישב ראש בישיבות הנשיאות ובהעדרו ישב ראש בישיבות הנשיאות ממלא מקום הנשיא, ובהעדרו של זה, מי שמונה על ידי הנשיא ואם לא נעשה מינוי כאמור, מי שייבחר על-ידי הנשיאות.

82. מבלי לפגוע בכלליות האמור בתקנה 80 לעיל, תהיה הנשיאות מוסמכת:
א. לפעול בשם ההתאחדות ולהסדיר את עניניה.
ב.  לשקוד על השגת היעדים שניקבעו בתקנות ההתאחדות.

83. הנשיאות תתכנס בהתאם לקביעת הנשיא.

 


ועדת ביקורת

84. ועדת הביקורת מורכבת מ-3 חברים הניבחרים על-ידי הוועידה. חברי ועדת הביקורת לא יכהנו בעת היותם חברי ועדת הביקורת בשום תפקיד אחר במוסדות ההתאחדות.

85.א. ועדת הביקורת תבדוק את הפעולות הכספיות והאחרות של ההתאחדות ותקבל דו"ח רואה החשבון של ההתאחדות.
    ב. לוועידה הארצית הרגילה יוגש מאזן ההתאחדות לאחר שיבדק על-ידי ועדת הביקורת.
    ג. דו"חות ועדת הביקורת יוגשו לנשיאות.

86. חברי ועדת הביקורת רשאים להשתתף בישיבות המועצה כמשקיפים. יו"ר הוועדה יוזמן לישיבות ההנהלה.

 
בית הדין של ההתאחדות

87. בית הדין מורכב מאב בית הדין, סגנו ולפחות שלושה שופטים הנבחרים כולם על-ידי הוועידה הארצית.

88. עניין המובא בפני בית הדין ישמע בהרכב של שלושה שופטים, שבראשם ישב אב-
בית הדין או סגנו.

89. ואלה העניינים שבשיפוטו של בית הדין: 
א. תלונות או קובלנות נגד חבר הנאשם בהתנהגות בלתי הוגנת או בהתנהגות העלולה לפגוע לרעה בענף המלונאות או בכבודו, או בכבוד חברי ההתאחדות או בענייניה; כל זאת בתנאי שבסניף אליו משתייכים הנאשם והמתלונן אינו קיים בית דין של הסניף.
ב. תלונות או קובלנות נגד חבר הנאשם על-ידי המועצה או על-ידי ועד הסניף בשל סירובו לציית לתקנות אלו או להוראה אשר ניתנה על פיהן, או בשל הזנחה מתמדת במילוי הוראות כאלה.
ג. כל סיכסוך בין המועצה ובין חבר ההתאחדות, או בין ועד סניף לבין חבר ההתאחדות.
ד. עירעור שיוגש על-ידי חבר כנגד פקיעת חברותו כאמור בתקנה 25 סעיפים קטנים (א) (ה) (ו) (ז) (ח).
בית הדין יהיה רשאי, לאחר שמיעת הצדדים,לבטל את החלטת המועצה, לאשרה או לתת פסק-דין אחר כפי שייראה לו נכון וצודק בנסיבות העניין.
ה. סיכסוך בין חברי ההתאחדות לבין עצמם, אם הצדדים לסיכסוך מסכימים למסירתו לבית הדין, או אם המועצה, לפי בקשת אחד הצדדים, תחליט שעליהם לברר את הסיכסוך בפני בית הדין: הכל בתנאי שהחברים שהם צדדים לסיכסוך אינם שייכים  לסניף אחד.
ו. עניין השייך לשיפוטו של בית דין של סניף – אם ועד הסניף או בית הדין של הסניף יחליט להעבירו לשיפוטו של בית הדין של ההתאחדות.
ז. עירעור של פסק דין של בית דין של סניף.
ח. סיכסוך או מחלוקת בכל הנוגע לפירושה או משמעותה של תקנה מתקנות תקנון זה וכל הוראה מהוראות הסדר כובל בר-תוקף שנעשה על-ידי חברי ההתאחדות.

90. ואלה העונשים שבית הדין מוסמך להטילם:
א. אזהרה.
ב. אזהרה חמורה.
ג. קנס כספי שלא יעלה על 50,000 דולר.
ד. מחיקה מרשימת חברי ההתאחדות.
ה. פרסום פסק הדין באופן אשר יקבע על-ידי בית הדין.

כמו כן, מוסמך בית הדין לתת כל פסק דין אחר אשר ייראה לו כמוצדק בנסיבות המקרה. קנסות ישולמו לקופת ההתאחדות והיא חייבת לנקוט בכל הצעדים לגבותם.בית הדין רשאי לפסוק על העברת כספי הקנסות או חלק מהם לנפגעים הישירים ו/או העקיפים.

91. דיוני בית הדין ינוהלו לפי נוהלים שיקבעו על-ידי חברי בית הדין. בית הדין לא יהיה כפוף להוראות הדין המהותי ו/או לסדרי הדין ו/או לדיני הראיות.
 אין עירעור על פסק הדין וגזר הדין של בית הדין של ההתאחדות.

 
הוראות כלליות

92. בכפוף לאמור בתקנון זה, כל מוסד ממוסדות ההתאחדות, לרבות כל ועדה מוועדותיה, רשאים לקבוע את סדרי עבודתם ודיוניהם, וכן רשאים הם לשנותם מפעם לפעם.

93. אין לשנות תקנה מתקנון זה או להוסיף אליו או לגרוע ממנו אלא לפי החלטת ועידה ארצית ולאחר שנתמלאו שלושה אלה: 

א. הצעת התיקון, הכוללת את פרטי התיקון המוצע, הופצה בין חברי ההתאחדות לפחות 15 יום לפני תאריך הוועידה.
ב. בזמן ההצבעה על הצעת התיקון היו נוכחים לפחות מחצית מכלל החברים בעלי זכות ההצבעה בוועידה.
ג. בעד התיקון הצביעו לפחות שני שלישים מהחברים הנוכחים. 

94. כל דבר, מעשה או פעולה אשר ייעשו על-ידי הוועידה, המועצה, ההנהלה, הנשיאות או כל ועדה או ועדת מישנה שלהן, או על-ידי חבר בעל כהונה בהתאחדות או על-ידי גוף מגופיה, ייחשב כבר-תוקף מלא, גם אם היה פגם בבחירה או במינוי של הגוף או האיש שעשה את הדבר, המעשה או הפעולה או אם חל איזה שיבוש או תקלה או טעות או אי חוקיות במינוי או בבחירה של האיש או של הגוף או של מי מחבריו.

95. ועידה ארצית מוסמכת להחליט על פירוק ההתאחדות אם נתמלאו התנאים הבאים:

א. הודעה מוקדמת על הצעת הפירוק ניתנה לכל חברי ההתאחדות ולסניפיה לפחות שישים יום לפני מועד התכנסות הוועידה שבפניה מתכוונים המציעים להעלות את הצעת הפירוק.
ב. בזמן ההצבעה על הצעת הפירוק נוכחו לפחות שני שלישים מכלל החברים בעלי זכויות ההצבעה והדעה.
ג. בעד ההצעה הצביעו לפחות שני שלישים מהחברים הנוכחים.
ד. ההצעה ונימוקיה הוגשו על-ידי המועצה או ההנהלה או במכתב על-ידי לפחות שליש אחד מכלל חברי ההתאחדות.

96. הודעות לחברי ההתאחדות וכן למי שמכהן כחבר במוסד ממוסדותיה יישלחו במכתבים רגילים לפי כתובותיהם האחרונות הידועות בהתאחדות.

97. מקום מושבה של ההתאחדות הוא בתל – אביב. 

 התאחדות המלונות בישראל
 ISRAEL HOTEL ASSOCIATION 
 רחוב המרד 29, ת"ד 50066, תל-אביב 61500
 29 Hamered Street, P.O.Box 50066, Tel-Aviv 61500
 טלפון: 5170131-03 – Tel., פקס: 5100197-03 - Fax  
 http://www.israelhotels.org.il
 
אושר ע"י ועידה ארצית שלא מן המנין ביום 24.3.76
אושר ע"י ועידה ארצית רגילה  ביום 19.6.80
אושר ע"י ועידה ארצית רגילה  ביום 18.11.82
אושר ע"י ועידה ארצית שלא מן המנין  ביום 9.6.83
אושר ע"י ועידה ארצית שלא מן המנין  ביום 29.10.85
אושר ע"י ועידה ארצית רגילה  ביום 29.12.86
אושר ע"י ועידה ארצית רגילה  ביום 9.4.91
אושר ע"י ועידה ארצית רגילה  ביום 28.1.93
אושר ע"י ועידה ארצית רגילה  ביום 2.2.95
אושר ע"י ועידה ארצית רגילה  ביום 18.2.99
אושר ע"י ועידה ארצית רגילה  ביום 4.7.01
אושר ע"י ועידה ארצית רגילה  ביום 21.6.05
אושר ע"י ועידה שלא מן המניין  ביום 26.6.06
אושר ע"י ועידה ארצית רגילה  ביום 20.11.07

מעודכן ליום 24.12.07

 

 

 


 

ישראל בתמונות
ãåå÷à òëùéå çåôùä áéùøàì! ìçöå ìôøèéí.
מחירים חמים
קישורים שימושיים אירועים פרסומים חדשות אודות צור קשר תנאי שימוש ארכיון